ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Informace pro nábor zaměstnanců 

Ve společnosti KRM respektujeme vaše soukromí, a proto se všechny podniky skupiny KRM (dále jen „podniky skupiny KRM“) zavázaly chránit informace, které identifikují nebo mohou identifikovat jednotlivce (dále jen „osobní údaje“), které shromažďují, používají nebo ke kterým mají přístup. Za tímto účelem podniky skupiny KRM zavedly příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. 

Těmito Zásadami ochrany osobních údajů chceme zajistit, abyste obdrželi informace o našem shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů, včetně informací, které jsme vám povinni sdělit v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, včetně obecného nařízení o ochraně údajů EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“), pokud žádáte o zaměstnání u společnosti KRM. 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být doplněny o další informace, které obdržíme od nás nebo od jiných podniků skupiny KRM, a další podmínky, které jsou platné pro naše webové stránky nebo s nimiž jste souhlasili při komunikaci s námi nebo jiným podnikem skupiny KRM. 

Vaše připomínky a zpětná vazba jsou vždy vítány. 

1. NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE 

1.1. Identita správce údajů 

Není-li uvedeno jinak, právnickou osobou, která je zodpovědná za shromažďování a zpracování vašich osobních údajů podle těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „správce údajů“), je: (v rámci těchto Zásad pouze jen „my“, „nám“ nebo „naše“) 

V případě dotazů nebo potřeby nás kontaktovat prosím použijte následující kontaktní údaje: 

KRM (Czech Republic) s.r.o. 
Na příkopě 391/7 
110 00 Praha 1 

E-mail: Recruitmentsupport@KRM.com 
Telefon: +420 720 957 332 
Pošta: HR Manager, KRM (Czech Republic) s.r.o., Na příkopě 391/7, 110 00 Praha 1 

1.2. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny 

Našeho ustanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny můžete kontaktovat takto: 

E-mail: legal@ecco.com 

Telefon: +45 7491 1733 

Pošta: ECCO Holding A/S, Legal Department, Industrivej 5, 6261 Bredebro, Dánsko 

k rukám: Pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny 

2. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE 

V této části naleznete příslušné informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, pokud u společnosti KRM podáte žádost o zaměstnání, včetně o i) účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány; ii) zdroji osobních údajů, které nejsou získány přímo od vás; iii) obecných kategoriích zpracovávaných osobních údajů; a iv) právním základě pro zpracování osobních údajů. 

Pokud se u společnosti KRM ucházíte o zaměstnání, budeme pro účely našeho náborového procesu (včetně zpracování vaší žádosti, posuzování vaší kvalifikace pro pracovní pozici u KRM a nabídky pracovní smlouvy, pokud se vás rozhodneme přijmout, atd.) shromažďovat a používat vaše osobní údaje. 

Tyto osobní údaje mohou zahrnovat; 

- veškeré osobní údaje, které jste nám poskytli, včetně vašeho jména, e-mailu, dalších kontaktních údajů a všech dalších informací uvedených v, nebo přiložených k, žádosti o zaměstnání, jako jsou životopisy, reference bývalých zaměstnavatelů, vysokoškolské diplomy, certifikáty apod.

- osobní údaje, které jste nám poskytli v rozhovorech a dalších podobných činnostech, kterých jste se zúčastnili. 

- veřejně dostupné informace, které jsme o vás získali na internetu a sociálních médiích (např. LinkedIn, Facebook, Twitter, Google atd.). 

- profily založené na psychometrických nástrojích. Jako součást našeho náborového procesu obvykle používáme psychometrické nástroje, jako jsou PI, Cubiks a jiné. Principy psychometrického posouzení se liší podle konkrétních použitých nástrojů. Podrobnosti o použitých psychometrických nástrojích a profilech, které vygenerovaly, můžete získat od příslušného partnera, který nám tyto HR služby poskytuje. Účast na tomto profilování je vždy nepovinná, nicméně může mít vliv na naše konečné rozhodnutí, zda jste vhodným uchazečem o zaměstnání v KRM. Vezměte prosím na vědomí, že tyto profily používáme pouze jako obecné vodítko a proti výsledkům profilování a našim rozhodnutím, která na základě profilování učiníme, můžete vždy vznést námitku. 

- reference od bývalých zaměstnavatelů. Jako součást náborového procesu vás můžeme požádat o dodání referencí předchozích zaměstnavatelů. Vždy vás budeme s předstihem informovat o tom, že vaše předchozí zaměstnavatele plánujeme kontaktovat. Informace získané z poskytnutých referencí použijeme pro kontrolu správnosti informací, které nám poskytnete. Poskytnutí referencí je vždy dobrovolné, nicméně může mít vliv na naše konečné rozhodnutí, zda jste vhodným uchazečem o zaměstnání. 

- Rejstřík trestů. Pokud to ve výjimečných případech budeme považovat za nezbytné pro některé pracovní pozice, můžeme Vás požádat o výpis z rejstříku trestů, který potvrdí vaší bezúhonnost. Poskytnutí výpisu z rejstříku trestů je vždy dobrovolné, nicméně může mít vliv na naše konečné rozhodnutí, zda jste vhodným uchazečem o zaměstnání. 

- Pracovní povolení a podobně. 

Jasně vám sdělíme, které informace považujeme za povinné pro účast ve výběrovém řízení na pracovní pozici u společnosti KRM. Pokud nám neposkytnete informace, které považujeme za povinné, může to mít za následek, že Vás vyřadíme ze zvažovaného okruhu uchazečů o zaměstnání v KRM. 

Právním základem pro výše uvedené zpracování osobních údaje je za normálních okolností; 

1) GDPR, čl. 6 odst. 1 písm. b („zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.“) 

2) GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f („zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.“) Naše oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů jsou zejména obecná správa zaměstnanců, práce a obchodní činnosti a provádění kvalifikovaného náboru a řízení lidských zdrojů. 

Prosíme vás, abyste nám nesdělovali osobní údaje, které určují váš rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborových organizacích, zdravotní stav, sexuální preference a orientaci nebo podobné (dále jen „zvláštní kategorie osobních údajů“), pokud vás o to výslovně nepožádáme. Takovéto informace požadujeme pouze ve zvláštních situacích a pouze v případě, že je to nezbytné pro účely náborového procesu. Právním základem pro zpracování zvláštních kategorií osobních údajů je za normálních okolností jedno z dále uvedeného: 

a) GDPR čl. 9 odst. 2 písm. a („subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů“) 

b) GDPR čl. 9 odst. 2 písm. f („zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků“) 

3. JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE S JINÝMI SUBJEKTY 

Jako součást náborového procesu může dojít k situaci, kdy budeme muset vaše osobní údaje zpřístupnit a poskytnout jiným podnikům skupiny KRM a dalším třetím stranám. V tomto případě budou vaše údaje poskytnuty pouze v rozsahu nezbytném pro účely náborového procesu. 

Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje nebudeme prodávat ani pronajímat třetím stranám pro marketingové nebo podobné účely. 

3.1. Kategorie příjemců 

Při využívání služeb zpracovatelů pro účely zpracování vašich osobních údajů našim jménem požadujeme, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány pouze v souladu s našimi pokyny. Rovněž požadujeme, aby zpracovatelé osobních údajů uzavřeli příslušné smlouvy, v rámci kterých poskytnou dostatečné záruky, že zavedou vhodná technická a organizační opatření, která zajistí, že zpracování osobních údajů splňuje požadavky platných předpisů o ochraně osobních údajů a zajistí přiměřenou ochranu vašich práv. 

V případě, že vaše osobní údaje poskytneme třetím stranám, které nebudou zpracovávat osobní údaje podle našich pokynů, ale jako nezávislí správci osobních údajů, uděláme vše pro to, abychom zajistili, že se bude jednat o věrohodné subjekty, které zavedly vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů a které poskytly jasný závazek, že osobní údaje, které jim poskytneme, nepoužijí k jiným účelům, než je poskytovat dohodnuté služby a provádět anonymizovanou statistickou analýzu. 

Hlavními kategoriemi potenciálních příjemců vašich osobních údajů jsou: 

A. Poskytovatelé služeb 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetí stranou - našimi důvěryhodnými poskytovateli služeb, kteří naším jménem provozují, udržují nebo podporují naše IT systémy a infrastrukturu, komunikační platformy nebo webové stránky nebo kteří nám poskytují náborové služby, psychometrické nástroje, právní a daňové poradenství nebo jiné důležité služby. 

B. Další podniky skupiny KRM 

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout dalším společnostem, které vlastní nebo ovládá společnost KRM AG nebo které vlastní nebo ovládají společnost KRM AG (dále jen „podniky skupiny KRM“), aby nám mohly poskytovat příslušné služby nebo pokud je to nutné z důvodu organizační struktury skupiny KRM. 

C. Právní nástupci 

Přenos vašich osobních údajů na jinou právnickou osobu může nastat v rámci převodu našeho závodu nebo jeho části ve formě reorganizace, prodeje majetku, konsolidace, fúze nebo podobně. 

D. Ostatní způsoby poskytnutí osobních údajů 3.2. Přenos údajů do třetích zemí.

Vedle případů, kdy jste souhlasili se sdělením osobních údajů nebo kdy je jejich sdělení nezbytné k dosažení účelu, pro který byly shromažďovány, mohou být vaše osobní údaje rovněž sděleny ve zvláštních situacích, kde máme důvod se domnívat, že je to nutné k identifikaci, kontaktování nebo podání žalob proti osobám, které zasahují (úmyslně nebo neúmyslně) do našeho majetku a práv nebo poškozují uživatele nebo jiné osoby, které by mohly být těmito činnostmi poškozeny, nebo jinak, jak bude nutné pro určení, výkon nebo ochranu právních nároků. 

Použití poskytovatelů služeb a sdělení vašich osobních údajů jiným podnikům skupiny KRM či jiným příjemcům může znamenat přenos vašich osobních údajů do zemí, které nemusejí poskytovat ochranu osobních údajů na takové úrovni, jaká je ve vaší jurisdikci, a nemusí být považovány za poskytující dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů Evropskou komisí nebo národním orgánem ochrany osobních údajů (dále jen „nebezpečné třetí země“). Mezi tyto země patří mimo jiné Spojené státy, Kanada, Čína, Hongkong, Macao, Tchaj-wan, Vietnam, Singapur, Thajsko, Malajsie, Japonsko, Jižní Korea, Indonésie, Austrálie nebo Nový Zéland. 

Požadujeme, aby všichni příjemci vašich osobních údajů provedli přiměřená ochranná opatření k jejich ochraně, pokud jsou převáděna do „nebezpečných třetích zemí“, podle příslušných standardních ustanovení o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí (viz čl. 46 odst. 2 GDPR). Pro další informace o standardních ustanoveních o ochraně osobních údajů, kterými se řídíme, klikněte zde. Je-li příjemce osobních údajů certifikován podle štítu na ochranu soukromí USA, považuje se to za poskytnutí vhodných ochranných opatření k ochraně vašich osobních údajů (viz. čl. 46 odst. 2 GDPR). Pro další informace o štítu na ochranu soukromí USA klikněte zde. 

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás pomocí údajů v ČLÁNKU 1 (NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE). 

4. JAK UCHOVÁVÁME A MAŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE 

Vaše osobní údaje budou uchovávány v podobě, která umožňuje identifikaci vaší osoby, po dobu nezbytně dlouhou pro splnění účelů, pro které byly shromážděny a zákonným způsobem zpracovány. 

To znamená, že vaše osobní údaje běžně vymažeme po 6 (šesti) měsících po skončení náborového procesu, pokud nenastane některá z následujících situací: 

a) Výslovně jste nás informovali, že chcete, abychom vaše osobní údaje uchovávali po delší dobu, abychom vás mohli zvážit pro jiné pracovní pozice ve společnosti KRM. V takovém případě bude doba uchovávání osobních údajů odpovídajícím způsobem prodloužena. 

b) Přijali jste nabízenou pracovní pozici. V takovém případě vaše osobní údaje uchováme tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely pracovního poměru. V takovém případě obdržíte více informací o zpracování vašich osobních údajů během a po skončení pracovního poměru, pokud u nás získáte zaměstnání. 

c) Domníváme se, že pro účely určení, výkonu a ochrany právních nároků je nutné vaše osobní údaje uchovávat po delší dobu. 

Následně vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme tak, aby podle nich nešlo určit vaši totožnost. 

Na vaši písemnou žádost vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme bez zbytečného odkladu, ledaže bychom měli platný právní důvod pro jejich další uchování. Viz také ČLÁNEK 5 (VAŠE PRÁVA). 

5. VAŠE PRÁVA 

Podle platných předpisů o ochraně osobních údajů vám náleží určitá práva. Některá z nich jsou poměrně složitá a existují z nich výjimky, a proto doporučujeme, abyste si přečetli příslušné zákony a pokyny regulačních orgánů. V této části níže uvádíme jejich souhrn. 

Děláme vše pro to, abychom ochránili vaše osobní údaje, poskytovali vám aktuální informace o způsobu jejich zpracování a dodrželi soulad s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. V případě, že nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje, nebo informacemi, které vám poskytujeme, sdělte nám prosím vaše výhrady, abychom mohli zjednat nápravu. Neváhejte nás také kontaktovat, pokud chcete využít některá ze svých práv. 

Kontaktujte nás pomocí údajů uvedených v ČLÁNKU 1 (NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE). Uveďte prosím relevantní informace, abychom mohli vaši žádost řádně vyřídit, včetně celého jména a e-mailové adresy pro správnou identifikaci. Na vaši žádost odpovíme bez zbytečného odkladu. 

Přehled vašich práv: 

5.1. Právo na přístup 

Máte právo získat potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány . Kromě toho máte právo získat podrobnější informace o uchovávaných osobních údajích a o jejich zpracování z naší strany a za určitých okolností i obdržet kopii těchto osobních údajů. 

5.2. Právo na opravu 

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, a s přihlédnutím k účelu zpracování také na doplnění neúplných osobních údajů. 

5.3. Právo na výmaz 

V některých případech máte právo na vymazání vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu. Tyto okolnosti zahrnují: i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; ii) odvolali jste souhlas se zpracováním osobních údajů; iii) zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu; a iv) vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Existují však určité obecné výjimky z tohoto práva na výmaz. Ty zahrnují případy, kdy je zpracování osobních údajů nezbytné; i) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; ii) dodržování zákonné povinnosti; nebo iii) určení, výkon nebo ochranu právních nároků. 

5.4. Právo na omezení zpracování 

V některých případech máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud je zpracování omezeno, můžeme i nadále vaše osobní údaje uchovávat. V takovém případě vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze i) s vaším souhlasem; ii) za účelem určení, výkonu nebo ochrany právních nároků; iii) pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo iv) z důvodů důležitého veřejného zájmu. 

5.5. Právo na přenositelnost 

V rozsahu právního základu podle uděleného souhlasu, a pokud je zpracování osobních údajů prováděno automatizovaně, máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo však neplatí, pokud by jeho výkon měl nepříznivý vliv na práva a svobody jiných osob. 

5.6. Právo vznést námitku 

Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, ale pouze v rozsahu, v němž je právním základem zpracování skutečnost, že zpracování osobních důvodů je nezbytné i) pro plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo výkon jakékoli veřejné pravomoci svěřené společnosti KRM; nebo ii) za účelem oprávněných zájmů nás nebo třetí strany. V takovém případě přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje, ledaže prokážeme závažné oprávněné důvody pro jejich další zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud tak činíme pro určení, výkon nebo ochranu právních nároků. 

5.7. Právo odvolat souhlas 

Pokud je právním základem pro zpracování váš udělený souhlas, máte právo ho kdykoli odvolat. 

V případě, že svůj souhlas odvoláte, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud jejich další zpracování není povoleno nebo požadováno podle platných předpisů o ochraně osobních údajů nebo jiných platných zákonů a předpisů (takové další zpracování však budeme provádět pouze v rozsahu povoleném platnými právními předpisy). Odvolání souhlasu v žádném případě neovlivní zákonnost zpracování vašich osobních údajů, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním. 

Pokud souhlas neposkytnete nebo ho později odvoláte, může to mít za následek, že nebudete moci využívat výhod některých našich služeb. 

5.8. Právo podat stížnost orgánu pro ochranu osobních údajů 

Vždy můžete podat stížnost místnímu orgánu pro ochranu osobních údajů. Orgán pro ochranu osobních údajů v České republice 

Úřad pro ochranu osobních údajů 
Pplk. Sochora 727/27 
170 00 Praha 7 – Holešovice
Česká republika 
https://www.uoou.cz/ 

Autor: KRM (Czech Republic) s.r.o. 
Verze 1.0 
Únor 2019